పెరుగును సతాయిస్తే వెన్న వస్తుందా ?

👉 పాలను భాధ పెడితే పెరుగు వస్తుంది.
👉 పెరుగును సతాయిస్తే వెన్న వస్తుంది.
👉 వెన్నని సతాయిస్తే నెయ్యి వస్తుంది.
👉 పాల కంటే పెరుగు విలువ ఎక్కువ, పెరుగు కంటే వెన్న విలువ ఎక్కువ, వెన్న కంటే నెయ్యి విలువ      ఎక్కువ. కానీ, ఈ నాలిగింటి రంగు తెలుపె.
👉 దీని అర్థం ఏమిటంటే... మాటిమాటికి దుఃఖం, పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా ఏ వ్యక్తి రంగు మారదో, సమాజంలో ఆ వ్యక్తికే విలువ ఉంటుంది.
👉 పాలు ఉపయోగ పడేవే, కానీ ఒక రోజు కోసమే..తరువాత అవి కారబు అయ్యిపోతాయి....
👉 పాలల్లో ఒక చుక్క మజ్జిగ వేయడంతో అది పెరుగు అవుతుంది...కానీ రెండు రోజులే ఉంటుంది...
👉 పెరుగును చిలకడంతో వెన్న వస్తుంది. ఇది కూడా 3 రోజులు ఉంటుంది...
👉 వెన్నని కాచి నప్పుడు నెయ్యి వస్తుంది. నెయ్యి ఎప్పుడూ ఖరాబు అవ్వదు...
👉 ఒక్కరోజులో పాడైఏ పాలలో ఎప్పుడూ పాడవ్వని నెయ్యి దాగి ఉంది...
👉 అదేవిధంగా మీ మనసు కూడా లెక్కలేన్నని శక్తులతో నిండి ఉంది, దానిలో కొన్ని మంచి ఆలోచనలిని నింపి..మీకు మీరే చింతన చెయ్యండి...మీ జీవితాన్ని సరిచేసుకుని అప్పుడు చూడండి....
👉 మీరు ఎప్పుడూ ఓడిపోరు...ధైర్యశాలి అవుతారు

Comments