నేను మీ భార్యలనేమైనా ఎత్తుకెళ్లానా...

రావణుడి బొమ్మ తగలబెట్టడానికి వచ్చిన ప్రజలకు బొమ్మలో నుండి
రావణుడి గొంతు వినిపించింది...
'నన్నెందుకు కాలుస్తారు. నేను మీ భార్యలనేమైనా ఎత్తుకెళ్లానా?'
ఇంతలో గుంపులో నుండి ఎవరో సమాధానమిచ్చారు.
'లేదు. అందుకే తగలబెడుతున్నాం'


Comments

  1. Where to Bet on Sports To Bet On Sports In Illinois
    The best sports bet types and septcasino bonuses 토토 사이트 available 토토사이트 in Illinois. The most common sports betting options 토토 available. Bet $20, Win $150, ford fusion titanium Win $100 or

    ReplyDelete

Post a Comment