ఎవరెవరో వచ్చి ఏమేమో...

మంగి : నాకు రాత్రి అతి ఘోరమైన  కల వచ్చింది.
రంగి : ఏం కల వచ్చిందే..
మంగి : ఎవరెవరో వచ్చి ఏమేమో చేసినట్టు కల వచ్చిందే ..  
రంగి : ఎం భయపడే అవసరం లేదే...
కలలన్ని నిజమైతే  నేనెన్ని సార్లు గర్భవతిని అయ్యేదాన్నో

Comments