వాటిని తీసేయగలరా..

మహిళా ఉద్యోగి బాస్ గదిలోకి వస్తుంది .
అతను ఆమెను కంటి  రెప్పలు  మూయకుండ చూస్తూ...... ఉంటాడు.
సార్.. నా రొమ్ముల  మీది నుంచి వాటిని తీసేయగలరా..
బాస్: ఏమిటీ.. 
మీ చూపులు...సార్ .

Comments