మా డాడీ ఇంకా మానేయలేదు.

టీచర్ : నువ్వు పెద్దవాడివా, మీ డాడీ పెద్దవాడా....
స్టూడెంట్: నేనే...
టీచర్: అదెలా..
స్టూడెంట్: నేను..  మా మమ్మీ పాలు తాగడం ఎప్పుడో మానేశా..
మా డాడీ ఇంకా మానేయనేలేదు..Comments