ఎటు తేల్చుకోలేకుండా ఉండటం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ?

Hang in the balance : ( ఎటు తేల్చుకోలేకుండా  ఉండటం ) Remain undecided.

The doctor said her life was hanging in the balance.

Comments