పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గం ను ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ?

Fool's paradise : ఊహా లోకం,  (పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గం ) 
Those who think riches are permanent are living in fools paradise.

Comments